صنم علی اشرفی

صنم علی اشرفی

  • مترجم و ویراستار
  • 1398
صنم علی اشرفی
  • کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی
  • تدریس آکادمیک زبان انگلیسی در سطح دانشگاه و عالی
  • پژوهشگر در زمینه ادبیات زبان انگلیسی
  • ویراستار مقاله های ISI
  • مترجم و ویراستار از سال 1380
زبان انگلیسی 93%
روابط عمومی 86%
زبان ترکی 89%
ویرایش و نگارش 82%