مهدی مظفری نژاد

مهدی مظفری نژاد

  • مشاور و ناظر محتوا
  • 1467
مهدی مظفری نژاد
  • کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی
  • مدیر امور بین الملل دانشگاه صنعتی ارومیه
  • مجری و برنامه ریز
  • مدرس آکادمیک زبان انگلیسی
زبان انگلیسی 96%
مدیریت و برنامه ریزی 90%
روابط عمومی 92%
بازاریابی و مارکتینگ 86%